ifsodo 的个人主页

等级: 普通会员
头衔:
性别:
Email: 保密
网站: http://www.5858xs.com/user/194639.html
注册日期: 2011-01-03
经验值: 2147483647
现有积分: 2147483647
-------------------------
用户签名:

-------------------------
个人简介:

他(她)评论的小说:
  • 庆余年》 作者的文笔功夫自然不比多说,但反映心理状态的词句似乎太多了,总之,我个人的感觉是看这本书就一个感觉:累!很累。太累!甚至产生一种无趣的感觉。或许是我不适合这种类型的小说吧! ------ 2011-06-05